Liiketoimintastrategia

Strategiamallin kehittäminen ja käyttöönotto

Strategia tarkoittaa suunnitelmaa tavoitellun päämäärän saavuttamiseksi.  Strategiaa voi ajatella tiekarttana seuraavaan kohteeseen ja nämä kohteet muodostavat  ketjun joka vie kohti visiota.  Yritystoiminnassa strategia on sarja päätöksiä ja onnistuneita tekoja, joiden uskotaan vievän yritystä kohti menestystä, usein vielä kilpailijoita paremmin.

Liiketoimintastrategia on korkean tason suunnitelma siitä miten ”sota” kilpailijoita vastaan voitetaan.  Strategian alaisuudessa on operaatioita.  Operatiiviset päätökset ja toimenpiteet ovat keinoja , joilla strategiaa toteutetaan. Strategian mittakaava on vuosi (tai useampia vuosia), kun taas operatiivista toimintaa tehdään ja mitataan usein kuukausi tai kvartaalitasolla. Operatiivisiin toimintoihin voi liittyä myös taktisia toimenpiteitä, kuten vaikka myyntitaktiikka, kohdennettu markkinointi tai kilpailuhinnoittelu.

 

Liiketoimintastrategian elementit

Liiketoimintastrategian kuuluu joukko vakiintuneita käsitteitä ja termejä. Näitä ovat mm.  missio, visio, arvot, strateginen liiketoiminta-alue, analyysit, ydinpätevyydet, kilpailustrategia, perusstrategia. Seuraavassa kuvattu missio, visio ja arvot, joita pidetään strategian peruselementteinä:

 • Missio, eli toiminta-ajatus kuvaa yrityksen perustehtävän, syyn miksi yhtiö on olemassa. Se sisältää usein tiedon mitä tehdään, kenelle ja miksi. Mission pitäisi kiteyttää yhtiön olemassaolon perussyy yhteen lauseeseen.  Esimerkki – Louhi  varmistaa asiakkaiden palveluiden jatkuvuuden. 
 • Visio on näkymä yrityksen tulevaisuuteen. Se kertoo missä ja minkälainen yhtiö haluaa olla 5, 10 tai 20 vuoden päästä. Esimerkki – Louhi,  Suomen johtava webhotelli- ja verkkotunnusyhtiö
 • Arvot, ovat yhtiön toimintaa henkilötasolla ohjaavia, henkilöstöä yhdistäviä määritelmiä. Arvot ovat yhtiön toiminnan pysyviä kivijalkoja.  Arvot ovat yrityskulttuurin rakennuspalikoita. Esimerkki – Louhen arvot:  Kehittyminen, Vastuullisuus, Yhteistyö, Laatu, Asiakkaan arvostus

 

Kolme kokemusperäistä palvelua strategisen valmiuden kehittämiseen.

Winterbackwoods tarjoaa erityisesti pk-yrityksille suunniteltuja strategiatyöpaketteja. Työkaluja ja menetelmiä on käytetty menestyksekkäästi suuremmissä suomalaisissa yhtiöissä, joista ne on johdettu käytännön kautta pienemmille yrityksille. Startup-yhtiölle ne varmistavat mm. sijoittajien toivomien strategisten elementtien pohtimisen (liiketoiminnan fokus, kilpailijat, markkina-analyysit).

Työpajat startegian kehittämiseen.

 • WBW Consilium – strateginen suunnitelma
 • WBW Conperio – analyysit strategian tueksi
 • WBW Actio – toimenpiteiden suunnittelu ja mittaaminen

 

WBW Consilium – startup-yhtiön strateginen suunnitelma

Tehokas strategiatyöpaketti  Startup-yhtiön strategian suunnittelu ja peruselementtien kuntoon sparraus ryhmätyönä yrittäjien kanssa. WBW:n konsultit toimivat mentoroivina sparraajina. Työpaketin tuloksena yritykselle syntyy strategian peruselementit ja yhtiön toiminta-ajatus kirkastuu yhdeksi lauseeksi.  Lisäksi yhtiöllä on auki kirjoitettu visio, jonka voi viestiä henkilöstölle, sekä arvot joihin toimintaa voi perustaa.

Tulokset: Yhteenveto yrityksen strategian peruselementeistä (Missio, Visio, Arvot) ja yrityksen keskeinen bisnesalue (SBA), joka on startupin tapauksessa myös liiketoiminnan fokusalue. Lisäksi määritellään liiketoiminta-alueen menestystekijät

 

WBW Conperio – analyysit strategian varmistamiseksi

Työpaketti, jolla startup-yhtiö selvittää liiketoimintansa vahvuudet ja heikkoudet. Analyysityökalujen avulla saadaan selville sekä sisäiset, että ulkoiset tekijät, jotka vaikuttavat yrityksen kilpailuedellytyksiin.

Ympäristöanalyysit

 • Porterin kilpailukenttämalli
 • Sidosryhmäanalyysit
 • Kysyntäanalyysit
 • Asiakasanalyysit
 • Kilpailijoiden peruskartoitus (Ydin, Marginaali, Tarve, Potentiaalinen)

Synteesianalyysit

 • SWOT –analyysi
 • Menestystekijät
 • Ydinpätevyyspuu
 • Portofolioanalyysi (ei pitäisi koskea startuppia)

 

WBW Actio – toimenpidesuunnitelma ja mittaamisen työkalujen käyttöönotto

Strategian johtaminen toimenpiteiksi ja tavoitteiksi, sekä näiden mittaaminen on kiistatta yksi strategiatyön tärkeimmistä vaiheista. Kun yhtiölle on jo määritelty liiketoimintastrategian ydinelementit, on varmistettava myös strategian jalkauttaminen. Työpaketissa strategiasta johdetaan strategiset tavoitteet, eli valitaan perusstrategia ja keskeiset strategiset tavoitteet, sekä näistä johdettavat toimenpideaihiot.

Lisäksi valitaan yhtiön operatiivisen toiminnan ja strategian jalkautumisen seuraamiseen sopivat mittarit ja asetetaan tavoitteet.

 • Tuloskortti
 • KPI
 • SAAS-metriikat